Lili Khechuashvili

Error message

  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_display has a deprecated constructor in include_once() (line 3491 of /home/dgssge/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_many_to_one_helper has a deprecated constructor in require_once() (line 127 of /home/dgssge/sites/all/modules/ctools/ctools.module).

დასწავლილი უმწეობა

Learned Helplessness

ზიანის მომტანი სტიმულის არსებობის პირობებში რეაქციის არქონის ზოგადი პატერნი, რომელიც ხშირად თან ერთვის მდგომარეობას, როდესაც ი

დეკლარაციული მეხსიერება

Declarative Memory

მეხსიერების ტიპი, რომელიც ფაქტებისა და მოვლენების დახსომებაზეა მიმართული და სემანტიკურ და ეპიზოდურ მეხსიერებას აერთიანებს.

დენდრიტები

Dendrites

დენდრიტები (ბერძ. “dendron” - ხე, „ხესავით დატოტვილი“) ნეირონის მოკლე, დატოტვილი მორჩებია, რომლებიც შემოსულ ინფორმაციას იღებენ.

დეტერმინიზმი

Determinism

დოქტრინა, რომელიც გულისხმობს, რომ ყველა მოვლენა — ფიზიკური, ფსიქიკური და ქცევითი — განპირობებულია კონკრეტული მიზეზებით, რომელთ

დივერგენტული აზროვნება

Divergent Thinking

ანუ კრეატული (შემოქმედებითი) აზროვნება არის აქტივობა, რომელსაც ახალ ინფორმაციამდე ან მანამდე მიუგნებელ გადაწყვეტებამდე მივყავართ. ზოგიერთი პრობლემის გადაჭრა მოქნილობას, ორიგინალურობას და გამომგონებლობას მოითხოვს, განსაკუთრებით ის პრობლემები, რომელბისთვისაც ინდივიდმა უნიკალური გადაწყვეტა ან გამოსავალი უნდა მოძებნოს.

დისოციაციური ამნეზია

Dissociative Amnesia

დისოციაციური აშლილობა, რომლის დროსაც ინდივიდი ვერ იხსენებს მნიშვნელოვან პიროვნულ გამოცდილებას და, ყოველგვარი ორგანული დისფუნქციის გარეშე, ფსიქოლოგიური ფაქტორებით არის გამოწვეული.

დისოციაციური აშლილობები

Dissociative Disorders

ფსიქოლოგიური აშლილობების ჯგუფი, რომელიც ცნობიერების, მეხსიერების, იდენტობის, ემოციის, აღქმის, სხეულის აღქმის, მოტორული კონტროლ

დისპოზიციური ცვლადები

Dispositional Variables

ორგანიზმული ცვლადი ანუ ადამიანის ქცევის შინაგანი დეტერმინანტი. დისპოზიციური ცვლადების მაგალითებია მორცხვობა, ინტელექტის დონე, და მოტივაცია, კომუნიკაბელურობა.

დსმ-5

DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual)

ფსიქოლოგიური აშლილობების სადიაგნოსტიკო და სტატისტიკური სახელმძღვანელო ფსიქოლოგიური აშლილობებისა და მათთან ასოცირებული კრიტერიუ

ეგო

Ego

პიროვნების ასპექტი, რომელიც მონაწილეობს თვითდაცვაში და ინსტინქტურ ლტოლვებსა და იმპულსებს შესაბამის არხებში მიმართავს.

ენდოკრინული სისტემა

Endocrine System

ენდოკრინული სისტემა ჯირკვლების ერთობლიობაა, რომლებიც გამოიმუშავებენ და სისხლში გამოყოფენ ქიმიურ ნივთიერებებს —

ენის შექმნის უნარი

Language-making Capacity

თანდაყოლილი სახელმძღვანელო პრინციპები, რომლებსაც ბავშვები ენის შესწავლის ამოცანის შესრულებისას იყენებენ.

ეროგენული ზონები

Erogenous Zones

კანის ზედაპირის ადგილები, რომლებიც განსაკუთრებით მგრძნობიარები არიან გაღიზიანებისადმი და ეროტიულ და სექსუალურ შეგრძნებებს წარმ

ეფექტის კანონი

Law of Effect

დასწავლის ძირითადი კანონი, რომლის არსი ისაა, რომ რეაქციის ალბათობა შეიძლება გაიზარდოს გარკვეული შედეგებით და შემცირდებს სხვა შედეგებით.

ექსპერიმენტული მეთოდი

Experimental Method

კვლევის მეთოდი, რომელიც დამოუკიდებელი ცვლადით მანიპულაციას გულისხმობს დამოკიდებულ ცვლადზე მისი ეფექტის დასადგენად.

ექსპოზიციური თერაპია

Exposition Therapies

ფსიქოლოგიური აშლილობების მკურნალობის ტექნიკათა ერთობლიობა, რომლებშიც კლიენტს შემაშინებელი ან შფოთვის გამომწვევი სტიმული ერთბაშ

ზალპის პრინციპი

Volley Principle

ეს არის სიხშირის თეორიის განვრცობა, რომლითაც დაიძლევა ამ თეორიის შეზღუდვა და რომელიც ამტკიცებს, რომ როცა ბგერითი ტალღის სიხშირე აღემატება იმ სიხშირეს, რომლითაც ცალკეულ ნეირონს შეუძლია განმუხტვა, რამდენიმე ნეირონი განიმუხტება ერთად, როგორც ჯგუფი, შემოსული ბგერის ტონის სიმაღლის შესატყვისი სიხშირით.

თალამუსი

Thalamus

თავის ტვინის ნაწილი, რომელიც სენსორულ ინფორმაციას გადასცემს დიდი ტვინის ქერქს.

თემატური აპერცეფციის ტესტი

Thematic Apperception Test

თატ — პროექციული ტესტი, რომელშიც ინდივიდს გარკვეული თანმმდევრობით წარედგინება სურათები (რომლებიც მრავალგვარი ინტერპრეტაციის შესაძლებლობას იძლევა) და მოეთხოვება თითოეული მათგანის მიხედვით მოთხრობის მოფიქრება.

თვალსაჩინო ვალიდობა

Face Validity

შინაარსის ვალიდობის ქვესახეობა, რომელიც გვიჩვენებს,  რამდენად არის ტესტის ამოცანები უშუალოდ დაკავშირებული გასაზომ ცვლადთან.

თვითაქტუალიზაცია

Self-actualization

პიროვნების ფსიქოლოგიის ცნება, რომელიც აღნიშნავს ადამიანის მუდმივ სწრაფვას საკუთარი პოტენციალის რეალიზაციისა და თანდაყოლილი ნიჭ

თვითმხილველთა ჩარევა

Bystander Intervention

სხვისთვის გაჭირვებაში დახმარების გაწევისთვის მზაობა, რაც იმით არის განპირობებული, თუ რამდენად სენსიტიურები არიან ადამიანები სიტუაციის მახასიათებლების მიმართ.

იდენტობის დისოციაციური აშლილობა

Dissociative Identity Disorder

იდენტობის დარღვევა, რომელიც ორი ან მეტი განსხვავებული პიროვნული მდგომარეობითა და ქცევის პატერნის ცვლილებით ხასიათდება და ზოგიერთ კულტურაში, შესაძლოა, შეპყრობილობის გამოცდილებად აღიწეროს.

იდი

Id

პიროვნების პრიმიტიული, არაცნობიერი ნაწილი, რომელიც ირაციონალურად ფუნქციონირებს და იმპულსურად მოქმედებს სიამოვნების მისაღწევად.

ილუზია

Illusion

სტიმულის პატერნის განცდა, რომელიც აშკარად მცდარია, თუმცა იმივეს განიცდიან სხვა ადამიანებიც იმივე პერცეპტულ გარემოში.

ინდუქციური აზროვნება

Inductive Reasoning

აზროვნების ფორმა, რომელიც ხელმისაწვდომ მტკიცებულებსა და წარსულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით, გარკვეული ალბათობით, დასკვნის გაკეთებას გულისხმობს.

ინსტინქტი

Instinct

წინასწარ დაპროგრამებული ტენდენცია, რომელსაც არსებითი მნიშვნელობა აქვს სახეობის გადარჩენისთვის.

ინტერნალიზაცია

Internalization

ვიგოტსკის მიხედვით, ბავშვების მიერ სოციალური კონტექსტიდან ცოდნის შესრუტვის, ათვისების პროცესი.

ინტერპერსონალური ფსიქოთერაპია (იპთ)

Interpersonal Psychotherapy (IPT)

თანამედროვე ფსიქოთერაპიული მიდგომა, რომელიც არსებულ ურთიერთობებში პრობლემების მოგვარებასა და ახალი მნიშვნელოვანი ინტერპერსონალური ურთიერთობების ფორმირების სწავლებაზე ფოკუსირდება.

ინტიმურობა

Intimacy

მეორე ადამიანისადმი სრულად — ემოციურად, სექსუალურად და მორალურად — მინდობის უნარი; მოიაზრებს გახსნილობას, გამბედაობას, ეთკურ ძ

Pages