ზალპის პრინციპი

Volley Principle

ეს არის სიხშირის თეორიის განვრცობა, რომლითაც დაიძლევა ამ თეორიის შეზღუდვა და რომელიც ამტკიცებს, რომ როცა ბგერითი ტალღის სიხშირე აღემატება იმ სიხშირეს, რომლითაც ცალკეულ ნეირონს შეუძლია განმუხტვა, რამდენიმე ნეირონი განიმუხტება ერთად, როგორც ჯგუფი, შემოსული ბგერის ტონის სიმაღლის შესატყვისი სიხშირით.

როგორც სურათზეა ნაჩვენები (იხ. სურათი), რამდენიმე ნეირონს კომბინირებული მოქმდებით ანუ ზალპში შეუძლია განიმუხტოს იმ სიხშირეზე, რომელიც შეესაბამება 2000 ჰც, 300 ჰც და ა. შ. სიხშირის ტონებს.

***

გამოყენებული ლიტერატურა: 

გერიგი, რ. და ზიმბარდო, ფ. (2009). ფსიქოლოგია და ცხოვრება, თბილისი, თსუ.

კატეგორია: 
ავტორები: