კულტურული დიფუზია

Cultural Diffusion

ინოვაციის გავრცელება მისი აღმოცენება–წარმოშობის ადგილიდან მეზობელ რეგიონებში კულტურათა შორის კავშირურთიერთობების მეშვეობით; სოციალურ ანთროპოლოგიაში, ეთნოგრაფიაში, კულტუროლოგიაში, სოციოლოგიაში სესხებისა და კულტურის გავრცელების პროცესებს ერთ ცენტრიდან სხვებში (დაპყრობის, ვაჭრობის, კოლონიზაციისა თუ მიგრაციის გზით) საზოგადოებრივი განვითარების საფუძვლად მიიჩნევენ.

კატეგორია: 
ავტორები: