მიგრაცია

Migration

ადამიანების გადასვლა ერთი რეგიონიდან მეორეში (შიდა მ.), ერთი ქვეყნიდან მეორე ქვეყანაში (გარე მ.) ან კიდევ მოსახლეობის პერიოდული გადინება–შემოდინება ერთი რეგიონიდან მეორეში (ქანქარისებური მ.), სიკვდილიანობისა და შობადობის კოეფიციენტთან ერთად მ–ის კოეფიციენტის საშუალებით განისაზღვრება მოსახლეობის ზრდა–შემცირების დინამიკა. (იხ. აგრ. ემიგრაცია, საერთაშორისო მიგრაცია)

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

კატეგორია: 
ავტორები: