გაფანტულობა (გაბნევა)

Variation, Dispersion

მონაცემთა ცვალებადობა საზოგადოდ  და, ასევე, კონკრეტულად საშუალო მნიშვნელობის მიმართ. მონაცემთა გაფანტულობის  რიცხვითი მახასიათებლებია: გაბნევის დიაპაზონი, პროცენტილები, კვარტილები, დეცილები, რანგები, პროცენტული რანგები, დისპერსია, სტანდარტული გადახრა (იხილეთ ეს ტერმინები, ასევე ასიმეტრიის კოეფიციენტი, ექსცესის კოეფიციენტი).

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

 

კატეგორია: 
ავტორები: