კვარტილი

Quartile

მნიშვნელობები (სიდიდეები), რომლებიც მონაცემთა ზრდის მიხედვით დალაგებულ სიმრავლეს ოთ ხთანაბარ ნაწილად ყოფენ.  25-პროცენტილს პირველი კვარტილი ეწოდება და აღინიშნება Q1 სიმბოლოთი. მონაცემთა მთლიანი რაოდენობის მეოთხედი ანუ 25%  ტოლია ან ნაკლებია მასზე და (100-25)%=75% ტოლია ან მეტია მასზე. 50-პროცენტილს მეორე კვარტილი ჰქვია და აღინიშნება Q2-ით, ცხადია ის ემთხვევა მედიანას. 75-პროცენტილს მესამე კვარტილი ეწოდება, აღინიშნება Q3 სიმბოლოთი. მონაცემთა 75% ტოლია ან ნაკლებია მასზე და 25% ტოლია ან მეტია მასზე. მონაცემთა სიმრავლისათვის პირველი, მეორე და მესამე კვარტილები გამოითვლება პროცენტილის ფორმულიდან, თუ ავიღებთ შესაბამისად p=25%,50 % და 75%.  

 

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: