პოპულაციის დისპერსია

Population Variance

პოპულაციის მონაცემთა (Xi,i=1,2....,N) გაფანტულობის საზომი გამოითვლება ფორმულით  σ2=i=1N(Xi-μ)2N  სადაც μ - პოპულაციის საშუალოა, N- პოპულაციის მოცულობა.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: