ინტერნაციონალიზმი

Internationalism

საერთაშორისო ურთიერთობებში აღნიშნავს დოქტრინებისა და იდეოლოგიების ფართო სპექტრს, რომელთა მიზანია, სახელმწიფოცენტრული პოლიტიკა შეიცვალოს და წინა პლანზე წამოვიდეს უნივერსალური, ან, უკიდურეს შემთხვევაში, ტრანსნაციონალური ინტერესები. ჩვეულებრივ, ი. ასოცირდება იდეალიზმთან და უტოპიზმთან და რეალიზმის და ნაციონალიზმის ალტერნატივად წარმოგვიდგება. თუმცა, ნაციონალური და ინერნაციონალისტური ინტერესები საკმაოდ ხშირად ერთმანეთის საპირისპირო სრულიადაც არ არის. ინტერნაციონალისტური დოქტრინებიდან და იდეოლოგიებიდან აღსანიშნავია ლიბერალიზმი, რომელიც ლიბერალურ-დემოკრატიული იდეების საყოველთაო გავრცელებას გულისხმობს, მარქსიზმ-ლენინიზმი, რომელიც მსოფლიო კომუნიზმის იდეას ქადაგებდა და პაციფიზმი. განსხვავებით სახელმწიფოცენტრიზმისაგან, რომელიც ჰორიზონტალური თეორიაა (სახელწმიფოს ურთიერთობა სახელმწიფოსთან), ი., პირველ რიგში, წარმოგვიდგება ვერტიკალურ თეორიად, რომელსაც კაცობრიობის განვითარების პირობებზე უნივერსალური თეორიის პრეტენზია აქვს.

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: