სტატისტიკური კავშირი

Statistical Relationship

განიხილება სტატისტიკური კავშირის სამი ვარიანტი: 1. კავშირი ორ კატეგორიულ ცვლადს შორის, მაგალითად, სქესსა და პროფესიულ არჩევანს  შორის. კავშირის დასადგენად გამოიყენება ნიშანთა შეუღლების ცხრილები და მათზე დაყრნობით მოწმდება სტატისტიკური ჰიპოთეზა X2 კრიტერიუმის გამოყენებით. 2. კავშირი ორ რაოდენობრივ ცვლადს შორის, მაგალითად, წნევასა და ასაკს შორის. კავშირის დასადგენათ გამოიყენება როგორც გრაფიკული მეთოდი გაბნევის დიაგრამაზე დაყრდნობით, ასევე ანალიზური მიდგომა, როგორიცაა ორელაციური ანალიზი. 3. კავშირი რიგის სკალის ცვლადებს შორის, მაგალითად, ბავშვის მეტყველების უნარსა და გამღიზიანებელზე რეაგირების უნარს  შორის. ამ დროს მონაცემთა რანგებს შორის მიმართების რიცხვითი მნიშვნელობის დასადგენად გამოიყენება სპირმენის რანგული კორელაციის კოეფიციენტი. 4. კავშირი ორ ცვლადს შორის, როცა ერთი ცვლადი კატეგორიულია (სქესი), მეორე კი რაოდენობრივი (გამოცდაზე მიღებული ქულა). კავშირის დასადგენად  გამოიყენება კორელაციური ანალიზი მუნჯი ცვლადით ან ლოგისტიკური კორელაციური ანალიზი.  

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: