სიმძლავრე

Power

ნულოვანი ჰიპოთეზის უარყოფის ალბათობა, როცა ჭეშმარიტია ალტერნატიული ჰიპოთეზა. ცხადია ესაა კრიტერიუმის სტატისტიკის უარყოფის არეში მოხვედრის ალბათობა, როცა სამართლიანია ალტერნატიული ჰიპოთეზა. სიმძლავრე აღინიშნება (1-β)-თი, სადაც β აღნიშნავს მეორე გვარის შეცდომის დაშვების ალბათობას ანუ ალბათობას იმისა, რომ არ უარვყოფთ ნულოვან ჰიპოთეზას როცა ის მცდარია (იგივეა, რაც უარვყოფთ ალტერნატიულ ჰიპოთეზას როცა ის ჭეშმარიტია).

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: