ალტერნატიული ჰიპოთეზა

Alternative Hypothesis

დებულება იმის შესახებ, რა უნდა იყოს ჭეშმარიტი, თუ ნულოვანი ჰიპოთეზა მცდარია. ალტერნატიული ჰიპოთეზა აღინიშნება Ha სიმბოლოთი. მაგალითად, თუ ნულოვანი ჰიპოთეზაა „2 წლის ბავშვების სიტყვების საშუალო მარაგი 300 სიტყვაა“ და ამას ასე ჩავწერთ H0:μ=300, მაშინ ალტერნატიული იქნება Ha:μ300. ხშირად ალტერნატიულ ჰიპოთეზას აღნიშნავენ H1 სიმბოლოთიც.  

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: