ნულოვანი ჰიპოთეზა

Null Hypothesis

არის იმ პირობის ჩამოყალიბება, რომელიც მეცნიერს პოპულაციის შესახებ აპრიორულად, ჭეშმარიტად მიაჩნია. ეს არის ჰიპოთეზა, რომელიც მოწმდება სტატისტიკური კრიტერიუმით.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: