ინტერნალიზაცია (სოციოლოგიაში)

Internalization

პროცესი, რომლის დროსაც სოციალური ღირებულებები, ნორმები და იდეები ინდივიდების მიერ ჩაითვლება როგორც მათი საკუთარი და აღიქმება როგორც ბუნებრივი და ნორმალური. ი-ის პროცესი საფუძვლად უდევს სოციალიზაციას. მის მექანიზმებსა და თავისებურებებზე ყურადღებას ამახვილებს ისეთი მიდგომები, როგორიცაა ბიჰევიორიზმი და ფსიქოანალიზი. ი. იგივეა, რაც ინტერიორიზაცია. (იხ. სოციალიზაცია; იდი, ეგო, სუპერ-ეგო).

კატეგორია: 
ავტორები: