ფიშერის ზუსტი კრიტერიუმი

Fisher’s Exact Test

შექმნილი იყო 1922 წელს, ორი ნიშნის დამოუკიდებლობის შესადარებლად იყენებენ X2 კრიტერიუმს, თუ მოსალოდნელი სიხშირეები ტოლია ან მეტია 5-ზე. ამ დროს ჰიპოთეზათა შემოწმებისა და ნდობის ინტერვალების აგების მეთოდები არსებითად ეყრდნობა ნორმალურ აპროქსიმაციას. თუ დარღვეულია პირობა, რომ მოსალოდნელი სიხშირეებია ტოლია ან მეტია 5-ზე, იყენებენ ფიშერის ზუსტ კრიტერიუმს, რომელიც გულისხმობს 2×2 ნიშანთა შეუღლების ცხრილში დაკვირვებული მნიშვნელობების მიღების ალბათობის ზუსტი მნიშვნელობის გამოთვლას, რაც თავის მხრივ, ალბათობის თეორიაში ცნობილია ჰიპერგეომეტრიული განაწილების სახელით.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

 

კატეგორია: 
ავტორები: