ჰიპერგეომეტრიული განაწილება

Hypergeometric Distribution

მოდელირებს სასრული პოპულაციიდან დაბრუნების გარეშე ამოღებული “წარმატებული“ შერჩევების რაოდენობის შესაბამის შემთხვევით სიდიდეს.

მაგალითი: N ობიექტიდან D ცალი დეფექტურია. ჰიპერგეომეტრიული განაწილება აღწერს ალბათობას იმისა, რომ n მოცულობის შერჩევაში k ცალი დეფექტურია. ჰიპერგეომეტრიული განაწილება, პარამეტრებით N, D, n  მოცემულია ფორმულით:

 p(k,N,D,n)=CDkCN-Dn-kCNn,k=0,1,2,...,min(n,D)

 

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: