Ana Rekhviashvili

ცნობიერების ამაღლება

Consciousness Raising

ცნობიერების ამაღლება ფემინისტური თეორიისა და პოლიტიკური აქტივიზმის განვითარების მეთოდია პირადი გამოცდილებების გაზიარების გზით.

ჰომოეროტიკულობა

Homoeroticism

ჰომოეროტიკულობის ცნება ერთსა და იმავე სქესის ადამიანებს შორის ეროტიკული გრძნობების არსებობის ტენდენციას მოიაზრებს.

ჰომოსექსუალობა

Homosexuality

„ჰომო“ ბერძნული სიტყვაა და „იგივეს“ აღნიშნავს, სექსუალობასთან კომბინაციაში კი (ჰომო-სექსუალობა) ერთი სქესის მქონე ადამიანებს შ

ჰომოფობია

Homophobia

ჰომოფობია ჰომოსექსუალი ადამიანების მიმართ სიძულვილსა და ზიზღს აღნიშნავს და უარყოფითი მნიშვნელობის სიტყვაა.

Pages