არაცნობიერი მოტივაცია

Unconscious Motivation

ე. გიდენსის სტრუქტურაციის თეორიაში – სუბიექტურობის არაცნობიერი დონე, რომელიც ხსნის, თუ რატომ მიმართავენ აქტორები პრაქტიკების რეპროდუქციას ან შეცვლას. აღნიშნულ დონეზე არ ხორციელდება კონტროლი რუტინათა კვლავწარმოებაზე – ა. მ. უზრუნველყოფს ზოგად განწყობას, რომელიც გულისხმობს აქტორთა ადრეული ბავშვობიდან წამოსულ არაცნობიერ მოთხოვნილებას, განიცადონ სიახლოვე და პრაქტიკულად დაეუფლონ სოციალური სამყაროს სტაბილურ მახასიათებლებს (იხ. დისკურსული ცნობიერებაპრაქტიკული ცნობიერება).

კატეგორია: 
ავტორები: