კვანტილი

Quantile

რიცხვი, რომელსაც მოცემული შემთხვევითი ცვლადი არ აჭარბებს გარკვეული ფიქსირებული ალბათობით. თუ X შემთხვევითი სიდიდეა და p(0,1), მაშინ p-კვანტილი (ან p დონის კვანტილი) ეწოდება ისეთ xp რიცხვს, რომ P(Xxp)p;P(X>xp)1-p.შინაარსით კვანტილი იგივეა,  რაც პროცენტილი, p-კვანტილი ემთხვევა P=p.100% პროცენტილს. მაგალითად, 0.5 კვანტილი იგივეა, რაც მედიანა ანუ 50 პროცენტილი. ცხადია, რომ p-კვანტილი ემთხვევა ზედა 1-p კრიტიკულ წერტილს

ნახაზზე Fp-თი აღნიშნულია p-დონის კვანტილი f(x) სიმკვრივის მქონე შემთხვევითი სიდიდისათვის. ამ შემთხვევაში დაშტრიხული არის ფართობი ზუსტად p-ს ტოლია.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

 

კატეგორია: 
ავტორები: