კრიტიკული წერტილი, კრიტიკული მნიშვნელობა

Critical Value

სტატისტიკური ჰიპოთეზის შემოწმებისას ნულოვანი ჰიპოთეზის უარყოფის არის საზღვარი. იგივეა, რაც  კრიტერიუმის სტატისტიკის განაწილების 1-αკვანტილი, სადაც α მნიშვნელოვნობის დონეა.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: