პერიფერიული ნერვული სისტემა (პნს)

Peripherical Nervou

ნერვული სისტემის ნაწილი, რომელიც სპინალური და კრანიალური ნერვებისგან შედგება, რომელითაც ხორციელდება კავშირი ცენტრალურ ნერვულ სისტემასა (ცნს) და შეგრძნების რეცეპტორებს, კუნთებსა და ჯირკვლებს შორის.

მიუხედავად თავისი მმართველობითი ფუნქციისა, ცნს-ს არ აქვს უშუალო კონტაქტი გარე სამყაროსთან; ეს პერიფერიული ნერვული სისტემის ფუნქციაა, მიაწოდოს მას ინფორმაცია სენსორული რეცეპტორებით, მაგალითად,თვალებიდან და ყურებიდან და ასევე გაატაროსცნს-ის ბრძანებები კუნთებისა და სხეულისსხვა ორგანოსაკენ. პნს, ძირითადად, ბოჭკოთა ორიტიპისაგან შედგება, ესენია სომატური ნერვული სისტემა და ავტონომიური ნერვული სისტემა.

*** 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

გერიგი, რ. და ზიმბარდო, ფ. (2009). ფსიქოლოგია და ცხოვრება, თბილისი, თსუ.

კატეგორია: 
ავტორები: