პარამეტრული კრიტერიუმი

Parametric Test

თუ პოპლაციის განაწილების ფუნქციის ფორმა ცნობილია, მაგრამ განაწილება შეიცავს უცნობ პარამეტრს და ჰიპოთეზა ეხება განაწილების ამ უცნობ პარამეტრს (მაგალითად, პოპულაციის საშუალოს ან დისპერსიას), ასეთ ჰიპოთეზას პარამეტრული  ეწოდება. ამ ჰიპოთეზის შესამოწმებლად გამოყენებულ კრიტერიუმს კი პარამეტრული კრიტერიუმი ჰქვია. მაგალითად, ჰიპოთეზა ნორმალურად განაწილებული პოპულაციის უცნობი საშუალოს შესახებ პარამეტრულ ჰიპოთეზებს განეკუთვნება, H0:μ=7; Ha:μ7.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

 

კატეგორია: 
ავტორები: