პარამეტრი

Parameter

რიცხვი, რომელიც აღწერს პოპულაციის რომელიმე მახასიათებელს. მაგალითად, პოპულაციის საშუალო, პოპულაციის დისპერსია.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: