მარცხენა ცალმხრივი კრიტიკული არე

Left One-tailed Rejection Region

თუ ნულოვანი ჰიპოთეზის უარყოფა ხდება კრიტერიუმის სტატისტიკის მხოლოდ იმ მნიშვნელობებისათვის, რომლებიც მდებარეობენ ამ სტატისტიკის განაწილების მარცხენა კუდში, მაშინ უარყოფის არე (კრიტიკული არე) არის მარცხენა ცალმხრივი. ამგვარად, კრიტიკული არე განლაგებული იქნება კრიტერიუმის სტატისტიკის განაწილების მარცხენა ბოლოში. მაგალითად, ასეთი სახის კრიტიკული არე გვექნება პოპულაციის საშუალოს (μ) შესახებ შემდეგი სახის ჰიპოთეზის შემოწმებისას: H0:μμ0; H1:μ<μ0.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: