საწყისი მომენტი

Initial Moment

ამბობენ, რომ X შემთხვევით სიდიდეს აქვს k რიგის საწყისი მომენტი და ამას  აღნიშნავენ μk=EXk, თუ EXk<, სადაც E - მათემატიკური ლოდინია და k ნატურალური რიცხვია. პოპულაციის საშუალო არის საწყისი პირველი რიგის (k=1) მომენტი μ=μ1 .

სტატისტიკაში k რიგის საწყისი მომენტი გამოითვლება ფორმულით mk=1ni=1Xik, სადაც X1,X2,...,Xn არის n მოცულობის შერჩევა. საშუალო არითმეტიკული X=m1=1ni=1nX1 არის პირველი რიგის საწყისი მომენტი.  

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: