მართული გადასინჯვა

Guided Search

ვიზუალურ ანუ მხედველობის აღქმაში გარემოს პარალელური გადასინჯვა ერთი ძირითადი თვისების მიხედვით, რომელიც ყურადღებას წარმართავს თვისებათა უფრო რთული კომნიანციის მქონე ობიექტის ადგილმდებარეობისაკენ.

როგორი მკვეთრი განსხვავებაც არ უნდა არსებობდეს საგნის ცალკეულ ნიშნებს შორის, მაინც ჭირს მათ კომბინაციების აღმოჩენა. სურათზე (იხ. სურათი) სცადეთ თეთრი T-ის პოვნა. ამისათვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ პარალელური გადასინჯვა და ყურადღების გარეშე დატვოთ ყველა შავი T, მაგრამ შემდეგ მოგიწევთ ყველა თეთრი სიმბოლოს სათითაოდ ან სერიულად გადასინჯვა. სწორედ ამ პროცესს ეწოდება მართული გადასინჯვა, როცა მიზანმიმართულად წარმართავთ ყურადღებას სასურველი ობიექტის მოსაძებნად. 

*** 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

გერიგი, რ. და ზიმბარდო, ფ. (2009). ფსიქოლოგია და ცხოვრება, თბილისი, თსუ.

კატეგორია: 
ავტორები: