ფიშერის განაწილება

Fisher’s Distribution

ალბათურ განაწილებათა ოჯახი მარჯვნივ ასიმეტრიული ფორმით. ეს ფორმა დამოკიდებულია ორ ნატურალურ რიცხვზე (ორ თავისუფლების ხარისხზე). 

ამ გრაფიკზე მოცემულია ფიშერის განაწილების სიმკვრივის გრაფიკები, აქ თავისუფლების ხარისხები აღნიშნულია d ასოთი, თვით განაწილება კი აღინიშნება ასე:F(d1,d2). ფიშერის განაწილება აქვს წილადს χ2(d1)/d1χ2(d2)/d2, სადაც χ2(d1) ხი-კვადრატ განაწილებაა d1 თავისუფლების ხარისხით, ხოლო χ2(d2) კი ხი-კვადრატ განაწილებაა d2 თავისუფლების ხარისხით.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

 

კატეგორია: 
ავტორები: