ხი-კვადრატ განაწილება

Chi–Square Distribution

ალბათურ განაწილებათა ოჯახი მარჯვნივ ასიმეტრიული ფორმით. ეს  ფორმა დამოკიდებულია ერთ ნატურალურ რიცხვზე,  თავისუფლების ხარისხზე k-ზე, განაწილება კი აღინიშნება χ2(k) სიმბოლოთი. ხი-კვადრატ განაწილება აქვს ჯამს: X12+X22+...+Xk2, სადაც Xi,i=1,2,...,k დამოუკიდებელი სტანდარტული ნორმალური შემთხვევითი სიდიდეებია. ქვემოთ მოცემულია ხი-კვადრატ განაწილების სიმკვრივის გრაფიკები სხვადასხვა თავისუფლების ხარისხით

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: