ეფექტის ზომა

Effect Size

დამოუკიდებელი ცვლადის ეფექტის დაკვირვებული ობიექტური და ხშირად სტანდარტიზებული სიდიდე, რომელიც გამოითვლება ექსპერიმენტის დასრულების შემდეგ. მაგალითად, საშუალოთა შორის განსხვავების ჰიპოთეზის შემოწმების (დამოუკიდებელ ცვლადს ორი დონე აქვს) ამოცანაში ეფექტის ზომა გამოითვლება ფორმულით: η2=t2t2+df, სადაც t კრიტერიუმის სტატისტიკაა და

   

df=n1+n2-2, n1,n2 საკონტროლო და ექსპერიმენტულ ჯგუფებში შერჩევის მოცულობებია, S12,S22 ამ ჯგუფების ქულათა შესწორებული დისპერსიები. η2-ის მნიშვნელობა იცვლება 0-დან 1- მდე. ნულის ტოლი გვიჩვენებს, რომ დამოუკიდებელი ცვლადის ცოდნა არ ამცირებს დამოკიდებული ცვლადის პროგნოზის შეცდომის. როცა η2=1, ჯგუფის საშუალოს ცოდნა გვაძლებს ცდის პირის ქულის უშეცდომო პროგნოზს.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

  

კატეგორია: 
ავტორები: