ცენტრალური მომენტი

Central Moment

ამბობენ, რომ X შემთხვევით სიდიდეს აქვს k რიგის ცენტრალური მომენტი და ამას  აღნიშნავენ αk=E(X-μ)k, თუ EX-μk<, სადაც E - მათემატიკური ლოდინია, k ნატურალური რიცხვია, μ=EX. პოპულაციის დისპერსია არის მეორე რიგის ცენტრალური მომენტი E (k=2).                               

სტატისტიკაში რიგის ცენტრალური მომენტი გამოითვლება ფორმულით: ak=1ni-1n(Xi-X)k , სადაც X1,X2,...,Xn არის n მოცულობის შერჩევა. შერჩევის დისპერსია S2=a2=1ni=1n(Xi-X)2 არის მეორე რიგის ცენტრალური მომენტი. 

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: