ბიოსამედიცინო თერაპიები

Biomedical Therapies

ბიოსამედიცინო თერაპიები ეფუძნება მოსაზრებას, რომ ფსიქიკური აშლილობები ტვინის ფიზიკური და/ან ფიზიოლოგიური ფუნქციონირების დარღვევის შედეგია. როცა ტვინში რამე არასწორად ხდება, ადამიანი ქცევის პათოლოგიური პატერნებით ან უცნაური კოგნიტური და ემოციური რეაქციებით გამოირჩევა. შესაბამისად, ფსიქოლოგიური აშლილობების მკურნალობა და/ან მათი სიმპტომატიკის შემცირება ისეთი აქტივობებით ხორციელდება, რომლებიც ცვლიან ტვინის ფუნქციონირებას ქიმიური ან ფიზიკური ჩარევის გზით. ძირითადად, გამოიყენება მედიკამენტებით მკურნალობა ანუ ფარმაკოთერაპია, ფსიქოქირურგია ან ელექტროკონვულსიური თერაპია.  

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

გერიგი, ზიმბარდო (2009). ფსიქოლოგია და ცხოვრება, მე-16 გამოცემა. თსუ, თბილისი.

კატეგორია: 
ავტორები: