ქცევის საზომი

Behaviour Measurement

სამიზნე ქცევის გაზომვისას ქცევის აღრიცხვის სხვადასხვა მახასიათებელი - სიხშირე, ხანგრძლივობა, ინტენსივობა - გამოიყენება დაკვირვებადი ქცევის ფორმიდან გამომდინარე. ცალკეულ შემთხვევებში დამკვირვებელს შეიძლება აინტერესებდეს 1 საათის მანძილზე რამდენჯერ დგება ბავშვი დაუკითხავად მერხიდან. ამ შემთხვევაში, დაკვირვების მონაცემების აღრიცხვისას აღირიცხება ქცევის სიხშირე; სხვა შემთხვევაში, სამიზნე ქცევა შეიძლება იყოს ყვირილი, რომლის შეფასების კრიტერიუმებიც შეიძლება იყოს ან ინტენსივობა, ან ხანგრძლივობა. 

*** 

გამოყენებული ლიტერატურა:

გერიგი, რ., ზიმბარდო, ფ. (2009) ფსიქოლოგია და ცხოვრება; თბილისი: თსუ

კატეგორია: 
ავტორები: