ქცევითი მონაცემი

Behavioral Data

ქცევისა და მისი განხორციელების პირობების აღწერა დაკვირვების შედეგად. მაგალითად, ფსიქოლოგი აკვირდება ბავშვის ქცევას თამაშის პროცესში და აღწერს ამა თუ იმ კონკრეტული ქცევის გამოვლენას სიხშირის, ხანგრძლივობისა და ინტენსივობის საზომებით.

*** 

გამოყენებული ლიტერატურა:

გერიგი, რ., ზიმბარდო, ფ. (2009) ფსიქოლოგია და ცხოვრება; თბილისი: თსუ

კატეგორია: 
ავტორები: