ავტოკორელაცია

Autocorrelation

მონაცემთა ერთსა და იმავე მასივის ორ მიმდევრობას შორის კორელაცია. მიმდევრობები აღებულია წანაცვლებით ანუ თუ პირველი მიმდევრობაა, მაგალითად, x1,x2,...,xn მაშინ მეორეა x1+p,x2+p,...,xn+p, სადაც p რაიმე ნატურალური რიცხვია. ავტოკორელაციის ცნება ფართოდ გამოიყენება ეკონომეტრიკაში, ფსიქოლოგიაში და ა.შ. შემთხვევითი შეცდომების (ნაშთების) ავტოკორელაციის ტესტირება რეგრესული მოდელების აუცილებელი პროცედურაა, რათა შემოწმდეს  მოდელის ხარისხი.  

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: