არბიტრაჟი (საერთაშორისო)

Arbitration (International)

სამედიატორო სასამართლო ისეთ დავათა გადასაწყვეტად, რომლებშიც მხარეებად გვევლინებიან როგორც სახელმწიფოები, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციები. ა. შესაძლოა იყოს მუდმივმოქმედიც და ერთჯერადიც. თუმცა, უმრავლეს შემთხვევაში იგი კონკრეტული სადავო საკითხის გადასაწყვეტად იქმნება. ა–ის შემადგენლობაში შედიან მოდავე მხარეების წარმომადგენლები და განსაკუთრებული შეთანხმების საფუძველზე დანიშნული კიდევ ერთი არბიტრი ე. წ. სუპერარბიტრი. ამასთან, საერთაშორისო პრაქტიკაში ხშირად ვხვდებით შემთხვევებს, როდესაც სუპერარბიტრს ნიშნავს საერთაშორისო ორგანიზაციის თანამდებობის პირი, მაგ., გაეროს გენერალური მდივანი. მუდმივმოქმედი ა–ის შემთხვევაში ვხვდებით არბიტრთა დანიშვნის განსხვავებულ მექანიზმსაც.

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: