შემთხვევის შესწავლა

Case Study

თვისებრივი კვლევის ერთ-ერთი მეთოდი. მიზნად ისახავს კონკრეტული ფენომენის (შეიძლება იყოს კონკრეტული ინდივიდი, ორგანიზაცია, კულტურა) დეტალურ აღწერასა და ანალიზს. შემთხვევის შესწავლის მეთოდი არ გამორიცხავს კვლევის სხვა მეთოდების გამოყენებას. ეს შეიძლება იყოს ინტერვიუ, ექსპერიმენტი, ქცევაზე დაკვირვება, ტესტირება და ა.შ.

*** 

გამოყენებული ლიტეარატურა:

გერიგი, რ., ზიმბარდო, ფ. (2009) ფსიქოლოგია და ცხოვრება; თბილისი: თსუ

Colman, A. M. (2006) Oxford Dictionary of Psychology; Oxford University Press, p. 115

 

კატეგორია: 
ავტორები: