ორმხრივი კრიტიკული არე

Two–tailed Rejection Region

კრიტიკული არე, რომელიც განლაგებულია კრიტერიუმის სტატისტიკის განაწილების ორივე კუდში.

ამგვარად, გვაქვს ორი კრიტიკული არე, განაწილების მარცხენა და მარჯვენა ბოლოებში. ამ შემთხვევაში, მნიშვნელოვნობის დონე α შუაზე იყოფა და კრიტერიუმის სტატისტიკის მარცხენა და მარჯვენა ბოლოებში მოხვედრის ალბათობები α/2-ის ტოლია. ასეთი სახის კრიტიკული არე გვექნება პოპულაციის საშუალოს (μ) შესახებ შემდეგი სახის ჰიპოთეზის შემოწმებისას: H0:μ=μ0; H1:μμ0. 

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: