ტრანსვესტიზმი

Transvestism

ტრანსვესტიზმს (ასევე ტრანსვესტიტიზმს) უწოდებენ ადამიანის მიერ ისეთი ტანისამოსის ტარებას და ქცევას, რომელიც ტრადიციულად საპირისპირო სქესისთვისაა დამახასიათებელი. არსებობს თვალსაზრისი, რომ ამ ტერმინს დღეს მასტიგმატიზებელი და დამამცირებელი მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ მის ნაცვლად უფრო მიღებულია „კროსდრესინგის“ გამოყენება.

იხილეთ, აგრეთვე: კროსდრესინგი, დრაგ მეფე/დედოფალი

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Code, L. (Ed.). (2000). Encyclopedia of Feminist Theories. London & New York: Routledge.

Malti-Douglas, F. (Ed). (2007). Encyclopedia of Sex and Gender, Thomson Gale

Pilcher, J. and I. Whelehan. (2004). Fifty Key Concepts in Gender Studies, London: SAGE. Publications.

კატეგორია: 
ავტორები: