სტატისტიკური დასკვნა

Statistical Inference

პოპულაციის მახასიათებლის შეფასება შერჩევიდან აგებულ აღწერით სტატისტიკებზე დაყრდნობით. სხვა სიტყვებით, შერჩევიდან მიღებული ინფორმაციაზე დაფუძნებით გარკვეული წარმოდგენა მიიღება გენერალური ერთობლიობის (პოპულაციის) თვისებებზე. სტატისტიკური დასკვნის შედეგი, როგორც წესი, არის პოპულაციის პარამეტრების წერტილოვანი შეფასება, ნდობის ინტერვალის აგება, ჰიპოთეზის მიღება ან უარყოფა.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: