რობასტული მეთოდები

Robust Methods

მეთოდები, რომლებიც ამცირებენ ანომალიური მონაცემების გავლენას პარამეტრების შეფასებებზე. ხამპელის მეთოდი აძლევა საშუალებას შეისწავლ იქნას ცალკეული მონაცემის გავლენა პარამეტრის შეფასებაზე გავლენის ფუნქციით (Influence Function); ჩატვირთვის მეთოდი (Bootstrap) შემოთავაზებული იყო ეფრონისა და ტიბშირანის მიერ 1993 წელს. ტერმინი რობასტულობა ნიშნავს არამგრძნობიარობას ექსტრემალური, ანომალიური მონაცემების მიმართ. მაგალითად, მედიანა არის მონაცემთა ცენტრალური ტენდენციის რობასტური შეფასება.

შევნიშნოთ, რომ ანომალიური მონაცემი ყოველთვის არ არის “ცუდი“ მონაცემი. ასე მაგალითად, ერთი ასეთი მონაცემი გენურ ინჟინერიაში გაცილებით უფრო ღირებულია, ვიდრე სხვა ერთმანეთისაგან უმნიშვნელოდ განსხვავებული მონაცემები.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

                

კატეგორია: 
ავტორები: