კვლევის ჰიპოთეზა

Research Hypothesis

რაიმე მოსაზრება (ვარაუდი) პოპულაციის რიცხვითი მახასიათებლების ან მისი განაწილების კანონის შესახებ, დებულება ორ ან მეტ ცვლადს შორის მოსალოდნელი კავშირის შესახებ. ჰიპოთეზათა შემოწმების ტესტში ყოველთვის ფიგურირებს ორი ჰიპოთეზა: ნულოვანი ჰიპოთეზა H0 და ალტერნატიური ჰიპოთეზა Ha. ჰიპოთეზათა ფორმულირება ყოველთვის ხდება მონაცემთა შეგროვების წინ. მაგალითად, პოპულაციის საშუალოს შესახებ ნულოვანი ჰიპოთეზა ხშირად ასეთი სახისაა H0:μ=μ0.

ალტერნატიული ჰიპოთეზა შეიძლება იყოს სამი სახის:

ორმხრივი ალტერნატიული ჰიპოთეზა Ha:μμ0

მარჯვენა ცალმხრივი   Ha:μ>μ0

მარცხენა ცალმხრივი Ha:μ<μ0

ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჰიპოთეზათა ფორმულირება ხდება შერჩევიდან მიღებული ინფორმაციის წინ. ითვალისწინებენ სიტუაციის ცოდნას და არა იმას, რა მივიღეთ შერჩევაში. 

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: