პროექტის მართვა

Project Managemet

კონკრეტული მიზნის მისაღწევად შექმნილი მართვის სისტემა წინასწარ გაწერილი ამოცანებით, შეფასების ინდიკატორებითა და ხარიხის მართვის კონტროლის მექანიზმებით, რომელიც ორგანიზაციის დანაყოფის მართვის მოდელია ფინანსური, ადამიანური და ტექნიკური რესურსების ადეკვატური გამოყენების საფუძველზე. მიუხედავად პროექტის ხანგრძლივობისა, იქნება ეს რამდენიმე თვე თუ წელი, მას საბოლოოდ მომავალი არა აქვს და, როგორც წესი, სრულდება დროის წინასწარ დათქმულ მონაკვეთში; უფრო მეტიც, მისი წარმატების ინდიკატორი მისივე წარმატებული დასასრულია. პროექტის წევრებს სხვადასხვა უნარის ერთობლიობის მიღების მიზნებით ირჩევენ ორგანიზაციიდან. პროექტის წარმატებას განაპირობებს მიზნის განსაზღვრულობა და ორგანიზაციის სურვილი, რომ პროექტის მმართველებს მიზნის მისაღწევად საჭირო ავტორიტეტი და რესურსები გადაეცეს.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Shafritz, J. M. (2004). The dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press. 

ავტორები: