პროგრამული ბიუჯეტი

Program Budget

დანახარჯების „პროგრამებში“ გამაერთიანებელი საბიუჯეტო პროცესი, რომელიც რესურსების მიზნებთან ურთიერთკავშირს უფრო მეტად გამჭვირვალეს ხდის და, თავის მხრივ,  მეტი ეფექტურობის მიღწევას უზრუნველყოფს. ამ შემთხვევაში ბიუჯეტი ხარჯვის პროგრამულ დონეზე გაწერილი ნაწილებისგან შედგება, რომლებიც კონკრეტული მიზნების მიღწევისკენაა მიმართული. ეს, ბიუჯეტის შესაბამისი პუნქტების შესრულებაზე კონტროლს უწყობს ხელს, რადგან ბიუჯეტის პროგრამული გაწერა უკურეაგირების საკმაოდ მაღალ შესაძლებლობას შეიცავს. პროგრამული ბიუჯეტირება უზრუნველყოფს დასახულ მიზნებთან შესაბამისობის მიღწევას და ამ მიზნით აქტიურად იყენებს მონიტორინგის შესაძლებლობას. ეს სარგებლიანობისა და ეფექტურობის წახალისებასაც გულისხმობს, რათა აღნიშნული დასახული მიზნების მიღევასთან დაკავშირებული პრობლემების გადაწყვეტა ეტაპობრივად, პროგრამების განხორციელების პროცესშივე, მოხდეს.  შესაბამისად, ნაცვლად იმისა, რომ პროგრამული მენეჯმენტი კონტროლისა და მენეჯმენტის ინფორმაციის მთავარ ინსტუმენტად იქცეს, ის არა მარტო დაგეგმვის დოკუმენტია, არამედ აგრეგაციის შემცველი ალტერნატიული დანახარჯების შედარების დამხმარე სახელმძღვანელოდაც გვევლინება და დასახული მიზნების მაქსიმალურად მიღწევის შესაძლო ალტერნატივებს შორის ოპტიმალური ალტერნატივის ამოცნობის საშუალებასაც იძლევა. 

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Shafritz, J. M. (2004). The dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press. 

ავტორები: