აპრიორული ალბათობა, აპოსტერიორული ალბათობა

Prior Probability, Posterior Probability

ვთქვათ H1,H2,...,Hn ის მიზეზებია (ჰიპოთეზები), რომელთაც შეეძლოთ გამოეწვიათ A ხდომილობის მოხდენა. იგულისხმება, რომ ამ მიზეზების ალბათობები ცდის ჩატარებამდე ცნობილია და ამ ალბათობებს აპრიორულ ალბათობებს უწოდებენ. ბაიესის ფორმულებით მოიცემა ის ცვლილებები, რომელთაც ცდის ჩატარების შემდეგ (a posteriori) განიცდიან აპრიორული ალბათობები და მიღებულ მნიშვნელობებს აპოსტერიულ ალბათობებს უწოდებენ. მაგალითი იხილეთ ბაიესის ფორმულაში.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: