მოლაპარაკება

Negotiation

საერთაშორისო ურთიერთობების აქტორთა პირდაპირი კონტაქტი ყველა მხარისათვის მისაღები შეთანხმების მისაღწევად. საერთაშორისო პრაქტიკაში მ. მრავალი მიზნით გამოიყენება. მაგ., ყოველი საერთაშორისო ხელშეკრულების დადებას წინ უსწრებს მ. მხარეებს შორის. განსაკუთრებით აღსანიშნავია მ–ის როლი საერთაშორისო დავათა მშვიდობიანი გადაწყვეტის სისტემაში – აქ მ. ერთ-ერთ ასეთ საშუალებადაც კი გვევლინება და იგი მეტწილად წინ უსწრებს საერთაშორისო დავათა მშვიდობიანი გადაწყვეტის სხვა მექანიზმებს. მ-ის წარმოება შესაძლებელია როგორც პირდაპირი დიპლომატიური ურთიერთობის გამოყენებით (პირდაპირი მ.), ისე განსაზღვრულ საკითხზე შეთანხმების მისაღწევად სპეციალურად მოწვეულ საერთაშორისო კონფერენციაზე (თათბირზე). მ-ის მექანიზმით სარგებლობისათვის ძალზე ეფექტური არენაა საერთაშორისო ორგანიზაციები, მათი ორგანოები. თანამედროვე საერთაშორისო პრაქტიკაში მ. შესაძლებელია იყოს როგორც ორმხრივი, ისე მრავალმხრივი.

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: