მულტიფაქტორული ანალიზის საფეხურები

Multifunctional Policy Analysis

საჯარო პოლიტიკის ანალიზში საუკეთესო ალტერნატივის შერჩევის მიზნით გამოყენებულ არაერთ მოდელს შორის აქტიურად გამოიყენება მულტიფაქტორული ანალიზი, რომელიც შემდეგი საფეხურებისგან შედგება: 1. საუკეთესო ალტერნატივის არჩევა რამდენიმე კრიტერიუმის კომბინირებული განხილვის საფუძველზე; 2. თითოეულ კრიტერიუმთან მიმართებაში ალტერნატივიბის შესაბამისობის დადგენა; 3. კრიტერიუმებისათვის პრიორიტეტების მიხედვით შესაბამისი წონის მინიჭება; 4. კომბინირებული გადათვლა და საუკეთესო ალტერნატივის გამოვლენა.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Shafritz, J. M. (2004). The dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press. 

ავტორები: