მედიაცია

Mediation

მოდერაცია ხდება მაშინ, როცა დამოკიდებული ცვლადი არის ორი ცვლადის კომბინაციის მოქმედების შედეგი, მედიაცია ეხება სიტუაციას, როცა კავშირი  პრედიქტორსა და დამოკიდებულ ცვლადს შორის შეიძლება ახსნილი იყოს მესამე ცვლადით (მედიატორით). მაგალითად, კავშირი მათემატიკურ ცოდნასა (დამოკიდებული ცვლადი) და მოსწავლის სიმაღლეს (პრედიქტორი) შორის შეიძლება, ახსნილი იყოს მესამე ცვლადით - მოსწავლის ასაკით. ასაკთან ერთად იზრდება როგორც ცოდნა, ასევე სიმაღლე.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: