მმართველობითი საინფორმაციო სისტემა

Management Information Systems

კომპიუტერული ოპერატიული სისტემა, რომელიც შესაბამისი ფორმითა და ინტერვალებით სხვადასხვა პროგრამისა ან აქტივობის მართვისათვის საჭირო ინფორმაციას აწვდის მომხმარებელს. ასეთი სისტემები პროგრამის პროგრესს მიზნებთან მიმართებაში საზღვრავენ და პრობლემური ხარჯებისა და საკითხების შესახებ ახდენენ ინფორმაციის გენერირებას. 

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Shafritz, J. M. (2004). The dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press. 

ავტორები: