სამთავრობო აპარატი (მექანიზმი)

Machinery of Government

სამთავრობო აპარატში იგულისხმება მთავრობის ხელთარსებული ყველა სტრუქტურული ქვედანაყოფი (სხვადასხვა ოფისი, ბიურო და დეპარტამენტი), რომელიც მთავრობის მიერ მიღებული და მათზე იურიდიული მანდატით გადაცემული პროგრამებისა და სერვისების ეფექტურად და ეფექტიანად განსახორციელებლად გამოიყენება. ეს, რა თქმა უნდა, მოიცავს მთავრობის ცენტრალური მართვის ზომებს. ყველა იურისდიქციაში, აღმასრულებელი შტოს სააგენტოების ორგანიზაცია და რეორგანიზაცია მართვის საკითხის მუდმივმოქმედი მექანიზმია. მთავრობის მიერ შექმნილი მექანიზმის ხარისხი მის მიერ წარმოებული საჯარო ადმინისტრირებით უნდა განისაზღვროს. დავის უმრავლესობა მთავრობის რეფორმისა და სამთავრობო ინსტიტუტების საჯარო მენეჯმენტის საუკეთესო მაგალითების შესახებ მათ ძირფესვიან შეცვლას არ გულისხმობს, აქცენტი უმეტესად მექანიზმის სწორ მართვაზე კეთდება. ხშირად, გამოიყენება გამონათქვამი - მთავარი მანქანის ხელახლა გამოგონება არ არის, მთავარია უფრო მეტი კილომეტრის გავლა მოხერხდეს საწვავის თითოეულ ლიტრზე მცირე და იაფი დანახარჯის გამოყენებით.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Shafritz, J. M. (2004). The dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press. 

ავტორები: