წარმართვადი ინდიკატორები

Leading Indicators

სტატისტიკა, რომელიც, როგორც წესი, სიტუაციის ცვლილებას უსწრებს წინ. მაგალითად, ეკონომიკური აქტივობის გაზრდას წინ უსწრებს აქციების ფასების მატება. ყოველ თვეში, ვაჭრობის დეპარტამენის ეკონომიკური ანალიზის ბიურო მონაცემებს აქვეყნებს ასამდე ეკონომიკური ინდიკატორის შესახებ. მათგან რამდენიმე ათეული “წამყვანადაა“ მიჩნეული. ეკონომიკის ზოგადი მგდომარეობის განსასაზღვრად, როგორც წესი, ბიუროს 12 ინდექსის ერთობლიობა გამოიყენება. წარმართვადი ინდიკატორებია: წარმოებაში მომუშავეთა საშუალო სამუშაო კვირის მანძილზე წარმოებული პროდუქტი, საშუალო ყოველკვირეული მოთხოვნები უმუშევრობის დაზღვევის შესახებ, ახალი საწარმოების დარეგისტრირების მაჩვენებლები, ახალი მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა. 

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Shafritz, J. M. (2004). The dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press. 

ავტორები: