ინიციატივა

Initiative

ზოგადი უფლება, რომელიც მოქალაქეებს, გარკვეული რაოდენობის ხელმოწერის შეგროვების შემთხვევაში, საკანონმდებლო ინიციატივის უფლებას ანიჭებს. შეერთებულ შტატებში დამკვიდრებული პროცედურა, რომელიც კანონმდებლებისგან განსხვავებით, მოქალაქეებს ადგილობრივი და სახელმწიფო კანონმდებლობის შემოთავაზების უფლებას აძლევს. საკანონმდებლო ინიციატივას კენჭი ეყრება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც 5-დან 15 პროცენტამდე ამომრჩევლის ხელმოწერის წარდგენა მოხდება. ასეთი ინიციატივების ნახევარზე ნაკლებს შტატები, როგორც წესი, ითვალისწინებენ. ინიციატივები ფედერალური კანონმდებლობით არ არის დაშვებული, რადგანაც შტატების კონსტიტუციის პირველი მუხლი არ აძლევს კონგრესს უფლებას მის ხელთარსებული საკანონდებლო პასუხისმგებლობის დელეგირება მოახდინოს.  

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Shafritz, J. M. (2004). The dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press. 

ავტორები: